Appetizer Platter  | Khai Vị Dĩa

Appetizer Platter | Khai Vị Dĩa

Back
Appetizer Platter  | Khai Vị Dĩa
$7.95
from
Options: ½ Vietnamese sandwich, 2 eggrolls, 1 springroll, 2 cheese sticks, 2 fried chicken wings, 4 oz waffle fries, and shrimp cake (1 stick). Pick 3 for $7.95 Pick 4 for $9.95 | Lựa chọn: ½ bánh mì, 2 chả giò, 1 gỏi cuốn, 2 phô mai que, 2 cánh gà chiên mắm, 4 oz khoai tây chiên lưới, và chạo tôm (1 cây). Chọn 3 thứ chỉ với $7.95 Chọn 4 thứ chỉ với $9.95

Send a message

An email will be sent to the owner

Contact Me

Follow Me