Deep-fried Gyoza | Bánh xếp chiên

Deep-fried Gyoza | Bánh xếp chiên

Back
Deep-fried Gyoza | Bánh xếp chiên
$5.00
(Pot Stickers)
Stuffed with vegetables and pork or chicken. | Nhân rau và thịt heo hoặc thịt gà.

Send a message

An email will be sent to the owner

Contact Me

Follow Me