Egg Rolls | Chả Giò

Egg Rolls | Chả Giò

Back
Egg Rolls | Chả Giò
$4.95
(4 rolls/4 cuốn)
Served with fish sauce, sweet chili sauce, or soy sauce. Stuffing Options: Shrimp & pork / Veggie | Ăn với nước mắm, tương ớt ngọt, hoặc nước tương chay. Chọn nhân: Tôm thịt / Rau củ

Send a message

An email will be sent to the owner

Contact Me

Follow Me