Stir-fried Baby Clams | Hến Xúc Bánh Tráng

Stir-fried Baby Clams | Hến Xúc Bánh Tráng

Back
Stir-fried Baby Clams | Hến Xúc Bánh Tráng
$7.95
(Prep time 10-15 mins)
Baby clams marinated with fish sauce, yellow onion, red chili peppers. Served with some fried sliced onion, roasted peanuts, and rice crackers. | Hến xào với nước mắm và hành tây. Ăn với hành phi, đậu phộng, và bánh tráng.

Send a message

An email will be sent to the owner

Contact Me

Follow Me