Stir-fried Balut Egg with Tamarind Sauce (add bread +$1) | Trứng Vịt Lộn Xào Me (thêm bánh mì +$1)

Stir-fried Balut Egg with Tamarind Sauce (add bread +$1) | Trứng Vịt Lộn Xào Me (thêm bánh mì +$1)

Back
Stir-fried Balut Egg with Tamarind Sauce (add bread +$1) | Trứng Vịt Lộn Xào Me (thêm bánh mì +$1)
$4.95
(Prep time 15-20 mins)
Fried duck balut marinated with house special tamarind sauce. Served with fried sliced onion and Vietnamese coriander. | Trứng vịt lộn xào với nước mắm me. Ăn với hành phi và rau răm.

Send a message

An email will be sent to the owner

Contact Me

Follow Me