Waffle Fries | Khoai Tây Chiên Lưới

Waffle Fries | Khoai Tây Chiên Lưới

Back
Waffle Fries | Khoai Tây Chiên Lưới
$3.95
(0.5 lb)
Served with ketchup | Dùng với tương cà chua.

Send a message

An email will be sent to the owner

Contact Me