Main Entrée | Món chính

Chicken Teriyaki | Cơm Gà Teriyaki

Steamed rice served with teriyaki chicken, topped with sesame seeds. Comes with a side of green leaf lettuce salad | Cơm trắng dùng với thịt gà teriyaki, phủ mè. Dùng kèm với 1 phần xà lách.
$10.25 

Contact Me

Send a message

An email will be sent to the owner