Chicken Teriyaki | Cơm Gà Teriyaki

Chicken Teriyaki | Cơm Gà Teriyaki

Back
Chicken Teriyaki | Cơm Gà Teriyaki
$9.75
Steamed rice served with teriyaki chicken, topped with sesame seeds. Comes with a side of green leaf lettuce salad | Cơm trắng dùng với thịt gà teriyaki, phủ mè. Dùng kèm với 1 phần xà lách.

Send a message

An email will be sent to the owner

Contact Me

Follow Me