Nhóp Nhép Vermicelli Noodle Soup | Bún Bò Nhóp Nhép

Nhóp Nhép Vermicelli Noodle Soup | Bún Bò Nhóp Nhép

Back
Nhóp Nhép Vermicelli Noodle Soup | Bún Bò Nhóp Nhép
$8.75
Small vermicelli noodles served with beef shank, beef cubes, steak*, green onion, sliced yellow onion, and cilantro. Small $8.75 Regular $9.50 Large $10.25 | Bún sợi nhỏ dùng với nạm bò lát, nạm bò cục, tái, hành lá, hành tây, và ngò. Tô nhỏ $8.75 Tô vừa $9.50 Tô lớn $10.25

Send a message

An email will be sent to the owner

Contact Me

Follow Me