Shrimp Paste Noodles | Bún Đậu Mắm Tôm

Shrimp Paste Noodles | Bún Đậu Mắm Tôm

Back
Shrimp Paste Noodles | Bún Đậu Mắm Tôm
$12.95
(Prep time 15-20 mins)

Steamed vermicelli noodles served with green leaf lettuce, Vietnamese perilla, basil, fried tofu, pork belly, special ham cake, cucumber, and fermented shrimp paste. | Bún dùng với rau xà lách, tía tô, rau quế, tàu hủ chiên, thịt heo ba chỉ, chả cốm, và mắm tôm.

Send a message

An email will be sent to the owner

Contact Me

Follow Me