Beef pho | Phở bò

Beef pho | Phở bò

Back
Beef pho | Phở bò
$7.50
from
Meat options: meatballs, rare eye-round steak*, beef brisket, beef tripe, beef tendon, and beef fatty flank. (Add oxtail +$3) | bò viên, tái*, chín, lá xách, gân, và gầu. (Thêm đuôi bò +$3) ///// Prices: Small | Nhỏ $7.50 Medium | Vừa $8.75 Large | Lớn $9.50 Kid size | Trẻ em $5.00

Send a message

An email will be sent to the owner

Contact Me

Follow Me