Chicken pho | Phở gà

Chicken pho | Phở gà

Back
Chicken pho | Phở gà
$7.50
from
(sliced chicken breast & shredded chicken drumsticks) | (ức gà lát và thịt đùi gà xé) ///// Prices: Small | Nhỏ $7.50 Medium | Vừa $8.75 Large | Lớn $9.50 Kid size | Trẻ em $5.00

Send a message

An email will be sent to the owner

Contact Me

Follow Me